smile :)


Yesterday, I ate ice-cream; panapp.
I found a “smile”.
smile